Javni poziv

Temeljem Programa rada za 2022. godinu, Turistička zajednica grada Splita objavljuje

 

 JAVNI POZIV 

za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa
"Potpore za turističke manifestacije“ u 2022. godini


 

I. Predmet Javnog poziva 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Splita (dalje u tekstu: TZGST) za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima: 

 • razvoju turizma te kulturne i povijesne baštine,
 • podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
 • razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma,
 • razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone i
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Splita.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 500.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava, koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu, je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

 1. kulturnih/zabavnih,
 2. sportskih,
 3. eno-gastronomskih i
 4. ostalih događanja.

Prednost kod dodjele potpora imaju manifestacije koje se održavaju u razdobljima od 1.1. – 31. 3.2022. i od 1.10. – 31.12.2022. godine.

 

II. Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2022. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova radi unaprjeđenja manifestacija sukladno ciljevima iz točke I. ovog poziva, primjerice:

 • sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji i svi ostali troškovi ako ih posebno odobri TZ),
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora i
 • druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije, ako ih posebno odobri TZ.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) te prijevoznih sredstava,
 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije i
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 

III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • kulturne i druge javne ustanove i
 • udruge građana.

Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo Organizator manifestacije, koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu. 

Svaki Organizator ima pravo na ovaj poziv prijaviti samo jednu (1) manifestaciju za sufinanciranje. 

Za potpore se ne mogu kandidirati Organizatori koji imaju dospjela neplaćena dugovanja po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe (odnosi se na obveznike plaćanja predmetnih pristojbi), Organizatori koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi, kao i potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Splita da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu po bilo kojoj osnovi.

 

IV. Prihvatljivost troškova

TZGST može Organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije iz točke II. ovog poziva.

 

V. Kriteriji za odobravanje potpora TZGST

Kriteriji za odobravanje potpora TZGST su:

 • kvaliteta i originalnost projekta,
 • doprinos projekta razvoju turističke ponude Splita,
 • karakter manifestacije (sastav izvođača – domaći i/ili inozemni ),
 • vrijeme održavanja manifestacije,
 • mjesto održavanja manifestacije,
 • trajanje manifestacije,
 • tradicija održavanja manifestacije /održivost,
 • osigurano financiranje manifestacije (visina osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata),
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • promocija manifestacije (media plan i iznos sredstava za promociju, procjena ekvivalenta marketinške vrijednosti ukupnih promotivnih aktivnosti),
 • medijska pokrivenost manifestacije i
 • ekonomski i dr. učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od manifestacije).

 

VI. Prioriteti za odobravanje sredstava

Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o sljedećim parametrima:

 1. vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku,
 2. broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju,
 3. snaga tradicije manifestacije i broj godina održavanja manifestacije,
 4. ukupnoj vrijednosti manifestacije,
 5. rokovima i dinamici održavanja manifestacije,
 6. dosadašnjim ulaganjima (ukoliko ih je bilo) i
 7. medijska popraćenost manifestacije, kao u lokalnim i nacionalnim, tako i u međunarodnim medijima.

 

VII. Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZGST = Organizator mora dostaviti:

 1. dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 2. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga Organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
 3. potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Splita da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu po bilo kojoj osnovi i
 4. program i troškovnik manifestacije.

TZGST zadržava pravo od Organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva, kao i dodatnu dokumentaciju, koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore.

 

VIII. Postupak realizacije programa

O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama. Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama, koju donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Splita. 

S korisnicima se sklapa Ugovor o organizaciji i namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze, a osobito isključivu odgovornost organizatora za eventualnu štetu nastalu povodom organizacije manifestacije, kontrolu namjenskog korištenja sufinanciranih sredstava u svrhu unaprjeđenja manifestacije kao i povrat uplaćenih sredstava za slučaj težih povreda od strane Organizatora i dr. 

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Splita (www.visitsplit.com). 

Ako uslijed epidemiološke situacije u vrijeme za koje je predviđeno održavanje manifestacije za koju su dodijeljena sredstva potpore iz Programa potpore turističkim manifestacijama, uz odobrenje Turističke zajednice bude održana manifestacija u online okruženju/prostoru, Turistička zajednica grada Splita ovlaštena je vršiti korekcije dodijeljenih sredstava tako što iste može umanjiti za od 50 % do 100 % cjelokupnog dodijeljenog iznosa. 

Turistička zajednica grada Splita zadržava pravo poništiti ovaj javni poziv, kao i raskinuti sve ugovore koji su na temelju njega sklopljeni, ako uslijed epidemiološke situacije ili zbog drugih izvanrednih okolnosti situacija ne bude povoljna u vrijeme za koje je predviđeno održavanje pojedine manifestacije ili se može opravdano vjerovati kako ista neće biti povoljna. 

 

IX. Rok i način podnošenja kandidature 

Potencijalni Organizatori manifestacija kandidaturu mogu podnijeti isključivo elektroničkim putem preko Internet poveznice: https://javnipoziv.visitsplit.com/hr/javni_poziv valjanim i potpunim ispunjavanjem obrasca za prijavu te dostavom cjelokupne dokumentacije tako što se ista mora priložiti uz obrazac u za to predviđena mjesta.

Rok podnošenja kandidature je do 28. veljače 2022. godine najkasnije do 23:59 sati. 

Istekom navedenog roka kandidature više neće moći biti podnijete.

 

X. Način isplate potpore

TZGST će odobrena sredstva potpore doznačiti Organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (Obrazac za završno opisno izvješće, Obrazac za završno financijsko izvješće, foto dokumentacija i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, preslike računa ili ugovora s dobavljačima za isporučene proizvode i/ili obavljene usluge i izvode sa žiro računa o izvršenom plaćanju istih) kojima se dokazuje namjensko trošenje sredstava potpore, po odobrenju Turističke zajednice grada Splita. 

DIREKTORICA TZ grada Splita

              Alijana Vukšić